Biniam Local Moving and Delivery

 

Be the first to review

ቢንያም ከተማ  የጭነት አገልግሎት

ቤት ሲቀይሩ ወደፈለጉት ቦታ በጥንቃቄ እናደርሳለን!

እንዲሁም የገዙትን እቃ ቤትዎም ሆነ ወደፈለጉት ቦታ በተመጣጣኝ ዋጋ እናደርሳለን!

ያሉበት ቦታ ተገኝተን የነፃ ግምት እንሰጣለን::

ለበለጠ መረጃ በ571-201-9715 ቢንያም ከተማ ብለው ይደውሉ::

image